About Us News

Morgunbladid carries Oped by Hon'bl Prime Minister of India Shri Narendra Modi - Towards a Brighter Tomorrow: India's G20 Presidency and the Dawn of a New Multilateralism

Posted on: November 30, 2023 | Back | Print


Towards a Brighter Tomorrow: India's G20 Presidency and the Dawn of a New Multilateralism

 Prime Minister of India Narendra Modi

     Today marks 365 days since India assumed the G20 Presidency. It is a moment to reflect, recommit, and rejuvenate the spirit of ‘Vasudhaiva Kutumbakam, ‘One Earth, One Family, One Future.’

     As we undertook this responsibility last year, the global landscape grappled with multifaceted challenges: recovery from the Covid-19 pandemic, looming climate threats, financial instability, and debt distress in developing nations, all amid declining multilateralism. In the midst of conflicts and competition, development cooperation suffered, impeding progress.

     Assuming the G20 Chair, India sought to offer the world an alternative to status quo, a shift from a GDP-centric to human-centric progress. India aimed to remind the world of what unites us, rather than what divides us. Finally, the global conversation had to evolve - the interests of the few had to give way to the aspirations of the many. This required a fundamental reform of multilateralism as we knew it. 

     Inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive—these four words defined our approach as G20 president, and the New Delhi Leaders' Declaration (NDLD), unanimously adopted by all G20 members, is testimony to our commitment to deliver on these principles. 

     Inclusivity has been at the heart of our presidency. The inclusion of the African Union (AU) as a permanent member of the G20 integrated 55 African nations into the forum, expanding it to encompass 80% of the global population. This proactive stance has fostered a more comprehensive dialogue on global challenges and opportunities.

     The first-of-its-kind 'Voice of the Global South Summit,' convened by India in two editions, heralded a new dawn of multilateralism. India mainstreamed the Global South's concerns in international discourse and has ushered in an era where developing countries take their rightful place in shaping the global narrative.

     Inclusivity also infused India’s domestic approach to G20, making it a People’s Presidency that befits that world’s largest democracy. Through "Jan Bhagidari" (people's participation) events, G20 reached 1.4 billion citizens, involving all states and Union Territories (UTs) as partners. And on substantive elements, India ensured that international attention was directed to broader developmental aims, aligning with G20's mandate.

     At the critical midpoint of the 2030 Agenda, India delivered the G20 2023 Action Plan to Accelerate Progress on the Sustainable Development Goals (SDGs), taking a cross-cutting, action-oriented approach to interconnected issues, including health, education, gender equality and environmental sustainability.

     A key area driving this progress is robust Digital Public Infrastructure (DPI). Here, India was decisive in its recommendations, having witnessed the revolutionary impact of digital innovations like Aadhaar, UPI, and Digilocker first-hand. Through G20, we successfully completed the Digital Public Infrastructure Repository, a significant stride in global technological collaboration. This repository, featuring over 50 DPIs from 16 countries, will help the Global South build, adopt, and scale DPI to unlock the power of inclusive growth.

     For our One Earth, we introduced ambitious and inclusive aims to create urgent, lasting, and equitable change. The Declaration’s ‘Green Development Pact' addresses the challenges of choosing between combating hunger and protecting the planet, by outlining a comprehensive roadmap where employment and ecosystems are complimentary, consumption is climate conscious, and production is planet-friendly. In tandem, the G20 Declaration calls for an ambitious tripling of global renewable energy capacity by 2030. Coupled with the establishment of the Global Biofuels Alliance and a concerted push for Green Hydrogen, the G20’s ambitions to build a cleaner, greener world is undeniable. This has always been India’s ethos, and through Lifestyles for Sustainable Development (LiFE), the world can benefit from our age-old sustainable traditions.

     Further, the Declaration underscores our commitment to climate justice and equity, urging substantial financial and technological support from the Global North. For the first time, there was a recognition of the quantum jump needed in the magnitude of development financing, moving from billions to trillions of dollars. G20 acknowledged that developing countries require $5.9 trillion to fulfil their Nationally Determined Contributions (NDCs) by 2030.

     Given the monumental resources required, G20 emphasised the importance of better, larger, and more effective Multilateral Development Banks. Concurrently, India is taking a leading role in UN reforms, especially in the restructuring of principal organs like the UN Security Council, that will ensure a more equitable global order.

     Gender equality took centre stage in the Declaration, culminating in the formation of a dedicated Working Group on the Empowerment of Women next year. India’s Women's Reservation Bill 2023, reserving one-third of India’s Parliament and state legislative assembly seats for women epitomizes our commitment to women-led development.

     The New Delhi Declaration embodies a renewed spirit of collaboration across these key priorities, focusing on policy coherence, reliable trade, and ambitious climate action. It is a matter of pride that during our Presidency, G20 achieved 87 outcomes and 118 adopted documents, a marked rise from the past.

     During our G20 Presidency, India led deliberations on geopolitical issues and their impact on economic growth and development. Terrorism and the senseless killing of civilians is unacceptable, and we must address it with a policy of zero-tolerance. We must embody humanitarianism over hostility and reiterate that this is not an era of war.

    I am delighted that during our Presidency India achieved the extraordinary: it revitalised multilateralism, amplified the voice of the Global South, championed development, and fought for the empowerment of women, everywhere.

    As we hand over the G20 Presidency to Brazil, we do so with the conviction that our collective steps for people, planet, peace, and prosperity, will resonate for years to come.

 

 ***

 

Í átt að bjartari framtíð

Narendra Modi

 

     Ég er ánægður með að í formennskutíð okkar tókst Indlandi hið ótrúlega: Það endurlífgaði fjölþjóðahyggju, magnaði rödd hins hnattræna suðurs, barðist fyrir þróun og valdeflingu kvenna, alls staðar.

     Í dag eru 365 dagar síðan Indland tók við formennsku í G20-samstarfinu. Á þessum tímamótum er rétt að skoða árangurinn, skuldbindinguna og minna á boðskap Vasudhaiva Kutumbakam, „Ein jörð, ein fjölskylda, ein framtíð“.

     Þegar við tókum þetta ábyrgðarhlutverk að okkur á síðasta ári glímdi heimurinn við margþættar áskoranir: bata eftir Covid-19-heimsfaraldurinn, yfirvofandi loftslagsógnir, fjármálaóstöðugleika og skuldavanda í þróunarríkjum; við síþverrandi fjölþjóðastefnu. Þróunarsamvinna varð fyrir barðinu á stöðugum átökum og samkeppni, sem hindraði framfarir.

     Í upphafi G20-formennskunnar leitaðist Indland við að bjóða heiminum valkost við óbreytt ástand, að breyta viðmiðum frá miðlægri landsframleiðslu til mannmiðaðra framfara. Indland vildi minna heiminn á það sem sameinar okkur, frekar en það sem sundrar okkur. Loks varð hið alþjóðlega samtal að þróast – hagsmunir hinna fáu urðu að víkja fyrir vonum margra. Þetta krafðist grundvallarumbóta á fjölþjóðastefnu eins og við þekktum hana.

     Víðtækt, metnaðarfullt, aðgerðamiðað og afgerandi – þessi fjögur orð skilgreindu nálgun okkar í forystu G20, og yfirlýsing leiðtoga Nýju-Delí (NDLD), sem samþykkt var einróma af öllum G20-meðlimunum, er vitnisburður um skuldbindingu okkar til að standa við þessar meginreglur.

     Víðtækt hefur verið lykilorðið í forsetatíð okkar. Innlimun Afríkusambandsins (AU) sem fullgilds meðlims í G20 sameinaði 55 Afríkuþjóðir á þessum vettvangi þannig að G20 nær til yfir 80% jarðarbúa. Þessi fyrirbyggjandi aðgerð hefur stuðlað að ítarlegri umræðu um alþjóðlegar áskoranir og tækifæri.

     Hin fyrsta ráðstefna „Voice of the Global South“, sem Indverjar boðuðu til í tveimur hlutum, boðaði nýja dögun í fjölþjóðastefnu. Indland hlustaði og tók alvarlega áhyggjur hins hnattræna suðurs í alþjóðlegri umræðu og nú er hafið skeið þar sem þróunarlönd fá sinn rétta sess í mótun hnattrænnar þróunar.

     Víðtækt á einnig við um innlenda nálgun Indlands á G20, sem gerði það að formennskulýðveldi sem hæfir stærsta lýðræðisríki heims. Með viðburðum „Jan Bhagidari“ (þátttöku fólks) náði G20 til 1,4 milljarða borgara, þar sem öll ríki Indlands tóku þátt og alríkishéruð (Union Territories) á Indlandi (UT) voru samstarfsaðilar. Varðandi efnislega þætti tryggði Indland að alþjóðlegri athygli væri beint að víðtækari þróunarmarkmiðum, í samræmi við umboð G20.

     Á mikilvægum miðpunkti 2030-dagskrárinnar afhenti Indland G20 2023-aðgerðaáætlunina til að flýta fyrir framförum varðandi sjálfbæru þróunarmarkmiðin (SDG), þar sem lögð var til þverfagleg, aðgerðamiðuð nálgun á sameiginleg málefni, þar á meðal heilsu, menntun, jafnrétti kynjanna og sjálfbærni í umhverfismálum.

     Lykilatriðið sem knýr þessar framfarir áfram er öflugir stafrænir innviðir hins opinbera (Digital Public Infrastructure, DPI). Hér var Indland afgerandi í tilmælum sínum, eftir að hafa orðið vitni að byltingarkenndum áhrifum stafrænna nýjunga eins og Aadhaar, UPI og Digilocker af eigin raun. Í gegnum G20 tókst okkur að ljúka Digital Public Infrastructure Repository, mikilvægu skrefi í alþjóðlegu tæknisamstarfi. Þetta rafræna safn, sem inniheldur yfir 50 DPI frá 16 löndum, mun hjálpa hnattræna suðrinu að byggja upp, staðfæra og aðlaga DPI til að vaxtarkraftur án aðgreiningar geti dafnað.

     Fyrir okkar Einu jörð kynntum við metnaðarfull og víðtæk markmið um að skapa brýnar, varanlegar og sanngjarnar breytingar. „Grænn þróunarsáttmáli“ yfirlýsingarinnar tekur á þeim áskorunum sem felast í að velja á milli þess að berjast gegn hungri og vernda jörðina, með yfirgripsmiklum vegvísi þar sem atvinna og vistkerfi eru ókeypis, neysla er loftslagsmeðvituð og framleiðsla er plánetuvæn.

     Samhliða því kallar G20-yfirlýsingin á metnaðarfulla þreföldun endurnýjanlegrar orku á heimsvísu fyrir árið 2030. Ásamt stofnun Global Biofuels Alliance og samstilltri sókn fyrir grænt vetni er metnaður G20 til að byggja upp hreinni og grænni heim óumdeilanlegur. Þetta hefur alltaf verið ríkjandi í indversku siðferði og í gegnum lífsstíl fyrir sjálfbæra þróun (LiFE), getur heimurinn notið góðs af aldagömlum sjálfbærum hefðum okkar.

     Ennfremur undirstrikar yfirlýsingin skuldbindingu okkar við loftslagsréttlæti og jöfnuð og hvetur til umtalsverðs fjárhagslegs og tæknilegs stuðnings frá hinu hnattræna norðri. Í fyrsta skipti var viðurkennt það risaframlag sem skortir í umfang þróunarfjármögnunar, sem færist úr milljörðum í trilljónir dala. G20 viðurkenndi að þróunarlönd þarfnast 5,9 trilljóna bandaríkjadala til að uppfylla landstengd framlög sín (NDC) fyrir árið 2030.

     Í ljósi þess stórkostlega fjármagns sem krafist er lagði G20 áherslu á mikilvægi betri, stærri og skilvirkari fjölþjóðlegra þróunarbanka. Á sama tíma fær Indland leiðandi hlutverk í umbótum SÞ, sérstaklega í endurskipulagningu helstu stofnana eins og Öryggisráðs SÞ, sem mun tryggja réttlátara heimsskipulag.

     Jafnrétti kynjanna var í aðalhlutverki í yfirlýsingunni og náði hámarki með stofnun sérstaks vinnuhóps um valdeflingu kvenna á næsta ári. Frumvarp um þátttöku kvenna á Indlandi 2023, um að þriðjungur þingsæta Indlands og ríkislöggjafarþingsins skuli skipaður konum, sýnir skuldbindingu okkar til þróunar undir forystu kvenna.

     Yfirlýsingin frá Nýju-Delí felur í sér endurnýjaðan anda samvinnu um þessar lykiláherslur, með áherslu á samræmi í stefnu, áreiðanlegum viðskiptum og metnaðarfullum loftslagsaðgerðum. Við erum stolt af að í formennsku okkar náðu G20 niðurstöðu í 87 málum og samþykki 118 skjala, sem er áberandi aukning frá fyrri tíma.

     Í formennsku okkar fyrir G20 leiddi Indland umræður um landfræðileg málefni og áhrif þeirra á hagvöxt og þróun. Hryðjuverk og tilgangslaus dráp á almennum borgurum eru óviðunandi og við verðum að taka á þeim með núll-umburðarlyndi. Við verðum að sýna mannúð fram yfir fjandskap og ítreka að þetta er ekki stríðstímabil.

     Ég er ánægður með að í formennskutíð okkar tókst Indlandi hið ótrúlega: Það endurlífgaði fjölþjóðahyggju, magnaði rödd hins hnattræna suðurs, barðist fyrir þróun og valdeflingu kvenna, alls staðar.

     Nú, þegar við afhendum Brasilíu G20-formennskuna, gerum við það með þeirri sannfæringu að sameiginleg skref okkar fyrir fólk, plánetu, frið og velmegun muni enduróma um ókomin ár.